Facebook - Pravidla soutěže

 

Všeobecná soutěžní pravidla pro soutěž s Gigamat (dále jen „Pravidla“)

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže

 • Soutěž s Gigamat na Facebookovém profilu Gigamat.cz, (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Facebookových stránek Gigamat.cz
  Facebookový profil: www.facebook.com/gigamat.cz
 • Pořadatelem soutěže je společnost WETRA ČR a.s. se sídlem Veselská 699 Praha 9 – Letňany, IČ 26479541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „pořadatel“).

 

2. Termín a lokalizace 

 • Soutěž probíhá na území České republiky v době od 01.12.2021 12:00:00 hodin do 06.12.2021 23:59:59 hodin včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Do soutěže je možné se zapojit pouze v době konání soutěže. 
 • Soutěžní komentáře nahrané dle čl. 4. těchto Pravidel po datu ukončení doby trvání soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
  Soutěž probíhá na území České republiky.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku 3. bodu 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
 • Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní soutěžní úkol:
  • Označení Facebookového příspěvku se soutěží, jako “To se mi líbí”
  • Komentář u daného příspěvku jenž odpovídá uvedenému zadání: “Komentář s vtipem”
 • Každý soutěžící může po dobu trvání soutěže zveřejnit neomezený počet unikátních soutěžních příspěvků.

 

4. Princip soutěže

Principem soutěže je splnit úkony uvedené v textu soutěžního příspěvku. Definovány výše. Soutěžní příspěvek nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky a komunitními pravidly sociální sítě Facebook;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu a
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 • Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího, sítě Facebook nebo omezeními na straně pořadatele.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 2 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

5. Výhry v soutěži a jejich předání

 • Hlavní výhrou v soutěži je okružní pila (dále jen „výhra“):

1. místo: Okružní pila Asist AE5KR120DN-2: https://www.gigamat.cz/rucni-okruzni-pila-1200w-11-kotouc-zdarma-p153270

 • Ze všech soutěžních příspěvků bude vylosován 1, který splňuje všechny podmínky soutěže, a to 7. prosince 2021.
   

Jméno výherce bude vyhlášeno u soutěžního příspěvku na Facebooku profilu Gigamat  publikovaného v den slosování. Výherce bude následně kontaktován za účelem předání výhry formou soukromé zprávy na Facebooku.

 • Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne zaslání osobní textové zprávy na Facebooku pořadatele o výhře a prokázat svou totožnost. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 • Výhra bude výherci osobně předána v provozovně organizátora nebo zaslána poštou na adresu výherce, vše na základě písemného předávacího protokolu o výhře. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

 

6. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit.
 • Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil, obešel či se pokusil porušit či obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

 

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 • Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů̊, a to výlučně za účelem realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, nick na sociální síti Facebook. V případě výhry bude rovněž zpracovávána poštovní adresa výherce za účelem jejího zaslání. Osobní údaje budou užity výlučně za účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výhry. Osobní údaje výherce budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.
 • Správcem osobních údajů je pořadatel. Zpracováním dle čl. 7. bodu 1 může být pověřen organizátor, který pro účely tohoto zpracování bude v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů marketingové́ společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují příslušné právní předpisy.
 • Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné se soutěže účastnit. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle příslušných právních předpisů, zejména právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, dále právo požadovat opravu, doplnění nebo výmaz jím poskytnutých osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo právo na omezení zpracování.
 • Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel je oprávněn užít v případě jejich výhry v soutěži v souladu s ust. 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jméno a příjmení, město bydliště výherce soutěže, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 • Více informací o zpracování osobních údajů je soutěžícímu k dispozici na adrese https://www.gigamat.cz/informace-ke-zpracovani-osobnich-udaju-pro-obchodni-ucely-a13211.

 

8. Další podmínky soutěže

 • Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 • Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookové stránce Gigamat.cz.

 

9. Souhlas s pravidly

 • Zapojením do soutěže v souladu s čl. 4 těchto pravidel vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem do zprávy na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/gigamat.cz

 

Tato Pravidla jsou účinná od 1. prosince 2021.

V Praze dne 30. listopadu 2021

Proč nakupovat u nás

SORTIMENT – více jak 10.000 produktů skladem. Snažíme se vybírat to nejlepší na trhu..

×

Pokud jste zapoměli své heslo, můžete ho resetovat.

Registrovat se
⇐ Zpět